istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00

İSTANBUL TRAFİK VAKFI RESMİ SENEDİ


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1- Bu vakıf senedi ile “İstanbul Trafik Vakfı” ünvanlı vakıf kurulmuştur. İş bu resmi senette İstanbul Trafik Vakfı sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

Vakfın Merkezi
Madde 2- Türkiye genelinde faaliyet gösterecek olan Vakfın merkezi İstanbul’dur. Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurucular Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile şubeler açabilir. Yazışma adresi; Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Hanımkadın İş Merkezi No:60/5 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul olup, bu adres Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Vakfın Temsili
Madde 3- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanı eliyle kullanır. Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı (İstanbul Valisi), yokluğunda ise Vakıf Başkan Yardımcısı temsil eder. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı (Vakıf Başkanı) aynı zamanda Kurucular Kurulu’nun da başkanıdır.


İKİNCİ BÖLÜM


VAKFIN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Vakfın Amaçları
Madde 4- Vakfın amaçları şunlardır:

a)Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak İstanbul gibi Büyükşehirlerimizde taşıt trafiğinde yoğunluk meydana gelmektedir. Bu nedenle Vakfın amacı, özellikle Büyükşehirlerdeki trafiğe bağlı zaman kaybını önlemek için trafik düzeninin daha güvenli ve daha düzenli işleyebilmesini sağlamak ve bunun için her türlü maddi ve manevi desteği vermek,

b)Öncelikle trafik kazalarının en aza indirgenmesi için trafik güvenliğini ve düzenini sağlamaya yönelik tedbirler ile kaza sonrası alınacak acil tedbirler ve müdahaleyi gerektiren yaralanmalarda ilk yardım ve tedaviyi gerektiren hususlarda çalışmalarda bulunmak,

c) Trafik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için trafik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kara, deniz ve hava araçlarını almak ve/veya kiralamak, ayrıca diğer mal ve hizmetleri temin etmek için maddi ve manevi desteği sağlamak,

d)Trafik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi ile Trafik Kontrol Sisteminin en seri şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kurumlarla koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, konu ile ilgili olarak projeler hazırlamak, ilgili birimlerin meslek kuruluşlarının görüş ve düşüncelerinden faydalanmak, bunlarla birlikte sonuçların uygulanabilirliğini sağlamak adına konferans, panel, sempozyum, seminer, sergi düzenlemek, broşürler bastırmak ve dağıtmak; halkı, yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirmek,

e)Trafik Polisi mensuplarına gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve/veya bunların çocuklarının eğitim ve öğretimi ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hususunda yardımda bulunmak,

f)Trafik düzenin daha güvenli ve düzenli işlemesi için her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varılabilmesi için Türk Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamak,

g)Trafik Polislerinin bilgi ve becerilerinin çağımız düzeyine ulaştırılması için; yurtiçi ve yurtdışında konferans, panel, sempozyum, seminer, sergiye katılımlarını sağlamak ve/veya düzenlemek,

h)Teknolojik araçlar alarak ve bilgisayar ağları kurarak trafik istasyonlarında trafik denetimleri ve kontrolleri için teknik bilgiler temin etmek ve trafiğin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak amacıyla Üniversite, Belediye ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler üretmek,

i)Trafik kazalarının en aza indirgenmesi için; ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı sağlamak, yasal düzenlemelere ilişkin hususlar ile uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak ve trafik hususunda toplumsal farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunarak kamu sektörünün hizmet yükünü azaltmak,

j)Trafik kazalarının oluşumundaki insan–taşıt-yol faktör- lerinden yola çıkarak kısa metrajlı film, video gibi görsel araçlarla veya konferans, panel, sempozyum, seminer ve sergi yada yazılı, sözlü, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla toplumun geneli üzerinde trafik güvenliğiyle ilgili toplumsal duyarlılık yaratarak kamuoyunu bilgilendirmek,

k) Trafiğin sebep olduğu en başta çevre kirliliği gibi olumsuz çevre etkilerinin en aza indirilebilmesi için kamu ve/veya özel sektörünün ilgili kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,

l)Eğitim faaliyetleri kapsamında; okul öncesi çocuklara kamu ve/veya özel sektörün ilgili kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kurulacak olan trafik eğitim parkları, kısa metrajlı film, video gibi görsel araçlarla veya konferans, panel, sempozyum, seminer, sergi ve ayrıca eğitim camiasıyla işbirliği yaparak ilk ve orta dereceli okul çocuklarına broşür ve benzeri yazılı materyaller ile trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde verilmesini sağlamak,

m)Trafik kazalarındaki yaralanmalarda, ilk ve acil yardımların ivedilikle yapılabilmesi ve anında müdahale amacıyla ambulans, helikopter gibi her türlü araçların teminine, uzman personel tarafından gerekli tıbbi müdahalelerin yeni teknolojik araç-gereçle yapılabilmesine ve acil müdahale sonrasında da gerekli tedavinin yapılabilmesi için kazazedenin hastane ve /veya sağlık merkezine naklinin sağlamasına yönelik ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

n)Trafik kazalarında meydana gelebilecek yaralanma, sakatlık veya ölüm durumlarında konuyla ilgili ortaya çıkabilecek hukuksal sorunlara ilişkin danışmanlık yaparak, hukuksal çözümlerin gerekli mercilere ulaştırılmasını sağlamak,

Vakfın Faaliyetleri
Madde 5-Vakfın faaliyetleri şunlardır:

a)Öncelikle İstanbul olmak üzere Büyükşehirlerimizde trafik düzeninin daha güvenli ve daha düzenli işleyebilmesini sağlamak için her türlü hizmeti yapar ve bu amaca ulaşılabilmesi için maddi ve manevi desteği sağlar.

b)Öncelikle trafik kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda trafik güvenliğini ve düzenini sağlamaya yönelik tedbirler ile kaza sonrası alınacak acil tedbirler ve müdahaleyi gerektiren yaralanmalarda ilk yardım ve tedaviyi gerektiren hususlarda çalışmalarda bulunur.

c)Trafik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından trafik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kara, deniz ve hava araçlarını almayı ve/veya kiralamayı, ayrıca diğer mal ve hizmetleri temin etmek için maddi ve manevi desteği sağlar.

d)Trafik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi ve Trafik Kontrol Sisteminin en seri şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kurumlarla koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapar, projeler hazırlar ve ilgili birimlerin, meslek kuruluşlarının görüş ve düşüncelerinden faydalanır, konuya ilişkin olarak konferans, sempozyum, seminer, panel, sergi düzenler, broşürler bastırır ve dağıtır, halkı, yazılı, sözlü ve görsel basın aracı ile bilgilendirir.

e)Trafik polisi mensuplarına gerektiğinde ayni ve nakdi yardımda bulunur, bunların çocuklarının eğitim ve öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar.

f)Trafik polislerinin bilgi ve becerilerinin çağımız düzeyine ulaştırılması için yurtiçi ve yurtdışında konferans, panel ve seminerlere katılımlarını sağlar ve/veya düzenler.

g)Trafiğin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamaya yönelik olarak; teknolojik araçlar alır, bilgisayar ağları kurar ve bu amaca matuf olarak Üniversite, Belediye ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde projeler üretir.

h)Trafik kazalarının en aza indirgenmesi hususunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar, gerekli tedbirlerin alınmasında sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı sağlar, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yaparak önerilerde bulunur.

i)Trafik güvenliği ile ilgili toplumsal duyarlılık yaratmak için kısa metrajlı film, video gibi görsel araçlarla veya konferans, panel ve sempozyumlarla ya da yazılı, sözlü basın ve sosyal medya aracılığı ile toplumu bilgilendirir.

j)Trafiğin sebep olduğu en başta çevre kirliliği gibi olumsuz çevre etkilerinin en aza indirilebilmesi için özel veya kamu sektörünün ilgili kuruluşları ile çalışmalar yapar.

k)Eğitim faaliyetleri kapsamında; okul öncesi çocuklara kamu ve/veya özel sektörün ilgili kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kurulacak olan trafik eğitim parkları, kısa metrajlı film, video gibi görsel araçlarla veya konferans, panel, sempozyum, seminer, sergi ve ayrıca eğitim camiasıyla işbirliği yaparak ilk ve orta dereceli okul çocuklarına broşür ve benzeri yazılı materyaller ile trafik eğitiminin bilinçli bir şekilde verilmesini sağlar.

l)Trafik kazalarındaki yaralanmalarda acil müdahale ve sonrasında da tedavinin yapılabilmesi için kazazedenin hastane ve/veya sağlık merkezine naklinin sağlanmasına yönelik ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde her türlü yardımı yapar.

m)Trafik kazalarında meydana gelebilecek yaralanma, sakatlık veya ölüm durumlarında konuyla ilgili ortaya çıkabilecek hukuksal sorunlara ilişkin danışmanlık yaparak, hukuksal çözümlerin gerekli mercilere ulaştırılmasını sağlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MALİ HÜKÜMLER

Vakfın Mal Varlığı
Madde 6- Vakfın malvarlığı kuruluş tarihi olan 1995 yılı itibariyle 810.000.000 .- TL’ sıdır. Bu miktar Vakfın kuruluş malvarlığıdır.

Vakfın Gelirleri
Madde 7- Vakfın gelirleri şunlardır:
a)Vakıf Yönetim Kurulunun muvafakati ile Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağış ile yardımlar,
b)Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
c)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
d)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,


Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler
Madde 8- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata, vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


VAKFIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

Vakfın Organları
Madde 9- Vakfın Organları şunlardır:
a) Kurucular Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Kurucular Kurulu
Madde 10- Kurucular Kurulu aşağıda belirtilen şekilde teşkil eder;

a)İşbu Vakıf senedini imzalayan kurucular ile,
b)Görevde olan;
İstanbul Valisi (Kurucular Kurulu Başkanı),
İstanbul Defterdarı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,
İstanbul İl Sağlık Müdürü,
İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile
c)Vakfın tescil ve teşekkülünü takiben ilk Kurucular Kurulunun olağan toplantılarında Vakfa yaptığı hizmet ve yardımlar sebebiyle kendisine Kurucular Kurulu üyeliği sıfatı verilmesi uygun görülüp, üye sayısının 2/3 oy çoğunluğu ile seçilen üyeler.
Kurucular Kurucu üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması veya üyenin iş göremez duruma gelmesi halinde boşalan üyelikleri Yönetim Kurulunun veya Kurucular Kurulunun üyelerinin teklifi ve Kurucular Kurulu kararı ile seçilir.

Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 11- Kurucular Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim Kurulunun 3 yıl için görev yapacak üyelerini seçmek,
b)Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
c)Vakıf senedinde yapılacak değişiklik önerilerini karara bağlamak,
d)Vakfın, dağılma durumlarının ortaya çıkması halinde dağılma kararı vermek,
e)Vakıf ve işletmeleri bütçelerinin, hesapları ve bilançolarını, yönetim ve denetim kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanmasına karar vermek,
f)Yönetim Kurulu üyeleri arasından 3 yıllık görev süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, bu eksikliğin ilk yapılacak olan Kurucular Kurulu toplantısında tamamlamak,
g)Yönetim Kurulunun teklifiyle, Kurucular Kuruluna, üye sayısının 2/3 oy çoğunluğu ile yeni üye kabul etmek,
h)Vakıflar mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın ve Vakıf senedinin Kurucular Kuruluna verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
Madde 12- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen şekilde teşkil eder;

Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla İstanbul Valisi veya adına görevlendireceği trafikten sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı,
İstanbul Defterdarı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veya adına görevlendireceği Genel Sekreteri,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü,
İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü,
İstanbul İl Sağlık Müdürü ile,
Kurucular Kurulunun kendi üyeleri arasından (3) üç yıllığına seçtiği (5) beş üyeden oluşur. Üç yıllık süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 13- Yönetim Kurulu; Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi ve vakfın gelişmesi için her türlü faaliyeti, Vakıf Senedi ve ilgili mevzuata göre yapmak ve yürütmekle görevli, yetkili ve sorumludur. Bunun için her ay Vakıf Başkanının belirleyeceği tarih ve gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu ayrıca aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a)Vakfın Başkan Yardımcısını, Genel Sekreterini ve Saymanını Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçmek,
b)Vakfı temsile ve Vakıf adına imzaya yetkili kişi veya kişileri ve yetki derecelerini belirlemek,
c)Her takvim yılı için bir çalışma programı ve ilkeleri tespit etmek ve ilgili yıl bütçesini hazırlamak,
d)Kurucular Kurulu kararlarını işleme koymak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
e)Gerekli hallerde Kurucular Kurulunca açılmasına karar verilen şubelerin görev yetkilerini belirlemek,
f)Vakfa yapılacak her türlü bağış kabulünün ilkelerini tespit etmek ve uygun görmediği bağışları reddetmek,
g)Vakıf mallarında değişiklik yapılması ve gayrimenkul alımı, inşası, satışı ve ipoteği veya kiralanması konularında kararlar almak ve bu kararları işleme koymak,
h)Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu işletme ve kuruluşlarda çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili şartları ve personelin statüsünü ve yetkilerini belirlemek,
i)Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirmek,
j)Vakfın amblemini belirlemek ve Kurucular Kuruluna sunmak,
k)Vakıf Senedinde yapılacak olan değişiklikleri Kurucular Kuruluna sunmak,
l)Vakıf senedinde Kurucular Kurulunca yapılan değişikliklerin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerekli görülen düzenlemeler yapıldıktan sonra yeniden Kurucular Kuruluna getirmeden yasal süreci başlatmak.

Vakıf Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 14-

Vakıf Başkanı: Mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Vakfı temsil ve ilzam yetkisine sahiptir.
Vakıf Başkan Yardımcısı: Vakıf Başkanına bağlı olarak, vekalet dahil mevzuat ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yetkili ve görevlidir.
Vakıf Genel Sekreteri: Vakfın bilcümle haberleşme, yazışma ve sair iş ve işlemelerini Vakıf Başkanı nezaretinde yürütmektir.
Vakıf Saymanı: Vakfın bilcümle mali işlemlerini Vakıf Başkanı nezaretinde yürütmektir.

Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı
Madde 15- Kurucular Kurulu her senenin Mart ve Aralık ayları içerisinde olağan olarak üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır (Bu toplantıda yarıdan bir fazla katılım sağlanamaz ise; ikinci toplantıda katılım nisabı aranmaz) ve karar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurucular Kurulu Vakıf senedi ile ilgili değişikliklere, üye tam sayısının (2/3) çoğunluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulunda alınan kararlarda oyların eşit olması halinde başkanın oyu (2) oy kabul edilir.

Denetim Kurulu
Madde 16- Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçimde en çok oyu alan üç kişi asıl, sonra gelen üç kişi yedek üye olur.
Denetim Kurulu kendi içinde yapacağı oylama ile başkanını seçer.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.
Asıl üyelerden, herhangi birinin Denetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde, yerine en fazla oyu alan yedek üye geçer, hiç yedek üye kalmaması halinde, boşalan üyelikler seçim yolu ile tamamlanır.
Denetim Kurulu, yılda en az iki defa olmak üzere ve gerektikçe başkanın çağrısıyla toplanır; çalışma yöntemini, yetki ve görev dağılımını kendi arasında kararlaştırır. Denetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nun toplantılarına Yönetim Kurulunun daveti üzerine katılabilir; ancak bu toplantıda oy kullanamazlar.
Denetim Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.
Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetimlerini; defter kayıt ve belgeler üzerinden yapar.
Hesap dönemi itibari ile düzenlediği raporu Kurucular Kurulu toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Kurucular Kuruluna gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.
İlgili yasalar gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıf üzerindeki denetim yetkisi saklıdır.

Vakıf Profesyonel Organizasyonu
Madde 17- Vakfın işlerini, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere Genel Müdür yürütür.

Vakfın iş ve işlemlerini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personel, Genel Müdürün tavsiyesi üzerine Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile işe alınır. Vakfın teşkilat yapısı ve işleri ile ilgili yapılacak görevlendirmeler ve çalışanların özlük hakları Vakıf Genel Müdürünün görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK VE VAKFIN DAĞILMASI

Vakıf Senedinde Değişiklik
Madde 18- Vakıf Senedinde değişiklik yapılabilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerileri, Kurucular Kurulu üye tam sayısının en az (2/3) çoğunluğuyla karara bağlanır.

Vakfın Dağılması
Madde 19- Vakfın her hangi bir sebep ile amacını tahakkuk ettirememesi halinde, Kurucular Kurulu’nca dağılma kararı alınır.
Dağılma kararı; Kurucular Kurulu tarafından üye tam sayısının en az (2/3) çoğunluğu ile verilir. Bu kararda; tasfiye yöntemi ve Vakıf mal varlığının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kısmen benzer amaçlı bir vakfa, böyle bir vakıf yoksa Hazineye Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bırakılmak/tahsis edilmek üzere devredileceği belirtilir.
Bu husustaki gerekli işlemler, dağılma kararında özel bir hüküm bulunmazsa, Yönetim Kurulu tarafından tamamlanır.

ALTINCI BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20- Vakıf senedinde bulunmayan hususlar için Vakıflar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun vakıflar ile ilgili hükümleri ve bu kanunların tatbikatına ilişkin yayınlanan mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 21- Vakıf senedi uygulama görevi Yönetim Kuruluna aittir.
Madde 22- Bu senet değişikliğinin mahkeme siciline tescilini müteakip Vakfın Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı tarafından 30 gün içerisinde toplantıya çağrılarak, değişiklik maddelerine işlerlik kazandırılır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1- Vakıf senedinin düzenlenmesi ve tescili için Noterde tasdik edilmesi dahil gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak üzere İstanbul Trafik Vakfı Genel Müdürü A.İzzet PULUR yetkili kılınmıştır.