istanbultrafikvakfi@trafikvakfi.org.tr 0212 275 24 00 : 09.00 - 17.00

İSTANBUL TRAFİK VAKFI TAŞIMA VE ÇEKİCİLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

İstanbul Trafik Vakfı bünyesinde kurulan Taşıma ve Çekiciler İktisadi İşletmesi Mart 1996 yılında hizmete girmiştir. Bu tarihe kadar İstanbul da yapılan yasak park çalışmaları hem yasa dışı olup, hem de elde edilen gelirin kimlerin cebine gittiği belli olmazken bu tarihten itibaren yasak park çalışmaları yasallaştırılarak İstanbul Trafik Vakfınca yürütülmektedir ve elde edilen gelir İstanbul Trafiği için özveriyle çalışan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için harcanmaktadır.

Vakfımız , modern Çekici araçları kullanmak suretiyle , İstanbul Trafiğinin genelinde en iyi şekilde hizmet vermektedir.

İstanbul Trafik Vakfı Çekiciler İktisadi İşletmesi olarak hizmetlerimiz ;

· Yasak park çalışmaları
· Arızalı ve Kazalı araçların taşınması gibi özel hizmetler vermektedir.

Yasak park çalışmalarımızı 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun olarak yapmaktayız.
Yasal olmayan hiçbir uygulamamız yoktur.
Bu yasak parktan çekilen araçlar için en çok vatandaşın aracının hangi otoparka çekildiğini bilememesi ve araçlarının işaret levhasının olmadığı yerlerden çekildiği şeklinde itiraz ve şikayet konusu olmaktadır.

Şu iyi bilinmeli ki yine yasada işaret levhası olsun veya olmasın; Aşağıdaki haller park yasağı gereğinin yapılmasını gerektirir.

Duraklamanın yasak olduğu yerler
Madde 60 - Taşıt yolu üzerinde;
a) Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde,
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede,
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde,
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında,
g) Duraklayan veya park edilen araçların yanında,
h) İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede,
duraklama yasaktır.
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller
Madde 61 - Taşıt yolu üzerinde;
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde,
d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde,
i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında,
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,
k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,
l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,
n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında,
park etmek yasaktır.
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir.
Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürüleceği, götürülme arasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.
Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez.

Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar
Madde 62 - Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile bemurlu iş makinelerinin park edilmesi yasaktır.
Bu madde hükmüne uymayan sürücüler 1.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Daha detaylı bilgi ve ceza puanlarınız için iem.gov.tr tıklayınız

Yasalar gereği yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik polisince kaldırılır. Kaldırılıp götürülmesi sırasında araçların her türlü masrafı ve cezası ödenmeden araç teslim edilmez.
Çekiciler İşletmesinde çalışan operatörlere , gerek teknik gerek ilk yardım ve gerekse halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmekte , dönemsel olarak da bilgi tazelenmesi ve yeni bilgiler verilmesi için eğitimler yapılmaktadır.

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN ÇEKİLEN VE ÇEKİLECEK ARAÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 

Parketme Yasaklarına Uymayan Araçlardan Hangilerinin Kaldırılacağı ve Kaldırmaya Yetkililer
Madde 119- Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlardan aşağıda sayılan yerlerde parketmiş olanlar esas ve usullerine uyularak yetkililerce kaldırılır.
a) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
b) Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
c) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde,
d) (Değişik:09.09.1997-23105) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde,
e) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir düzenleme veya işaretleme yapılmadıkça sağ şerit dışındaki şeritlerde,
f) (Değişik:02.11.2000-24218) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,
g) (Ek:09.09.1997-23105) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından 15 metrelik mesafe içinde,
h) Kamunun faydalandığı yerlerin giriş çıkış kapılarının önünde ve her iki yönünde 5 metrelik mesafe içinde,
ı) Belirli kişilerin ve tatil günleri dışında, kurum ve kuruluşların araçları için ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş park yerlerinde,
Parkedilmiş araçlar ile yukarıda sayılan yerler dışında kalan fakat belirgin şekilde trafik düzenini ve trafik güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olması bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar trafik zabıtasınca, trafik zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır.
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında ve gerekli önlemleri almadan parketmiş araçları yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar da kaldırmaya yetkilidir.

Araçların Kaldırılması Esas ve Usulleri
Madde 120- Yasak yerlere parkedilmiş araçlar özel tertibatlı bir araçla (kurtarıcı veya çekici) çekilerek belli bir yerde muhafaza altına alınır.
Kurtarıcılarla çekmede, gerekli durumlarda lift kullanılır.

Araçları Kaldıran ve Çekenler ile Araç Sahiplerinin Sorumluluğu
Madde 121- Araçların kaldırılması ve çekilmesi sırasında;
a) Görevlilerin sorumluluğu,
1) Kaldırma ve çekme işlemini yürüten görevliler, araçların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için gereken dikkat ve titizliği göstermek zorundadır.
2) Geçiş üstünlüğü olan araçların bulundukları yerlerden çıkışına veya yangın musluklarının kullanılmasına engel olacak şekilde parketmiş olan araçlarla diğer araç ve yayaların giriş ve çıkışına mani olan araçlar en az zarar görecek şekilde alınarak kaldırılır.
3) Kapıları açık bırakılmış olan araçlar en yakın ve uygun bir yere kaldırılır. Sahibi araştırılıp bulunarak teslimi sağlanır. Aksi halde durum bir tutanakla tespit edilerek araç muhafaza altına alınır.
4) Araçların kaldırılıp götürülmesi sırasında yapılan masraflar ödettirilmeden, araçlar sahiplerine teslim edilemez.
b) Araç sahiplerinin sorumluluğu;
1) Yasak yerlerde ve hallerde paketmiş araç sahipleri, görevlilerin kusurundan meydana gelmemiş olan zararları, araçlarının kaldırma ve çekmeye uygun olmayan yapılarından dolayı kabullenmiş sayılırlar.
2) Araç sahipleri, araçlarının kaldırılıp götürülmesi sebebiyle yapılmış olan bütün masrafları ödemek zorundadırlar.

Araçların Çekilmesine ve Masrafların Tespitine Ait Esaslar
Madde 122-Yasak yer ve hallerde parkedilen araçların çekilmesi ve muhafaza altına alınmasında öncelikle resmi kuruluşlara ait araç ve park yerlerinden yararlanılır.
Özel kişi ve kuruluşlarca bu hizmetin yerine getirilebilmesi, aşağıdaki esas ve usullere göre il veya ilçe trafik komisyonlarınca karar alınması suretiyle olur.
Bu amaçla trafik komisyonlarınca;
a) Hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde gece ve gündüz istendiğinde özel tertibatlı araç bulundurabilecek kişi veya kuruluşlar,
b) Kaldırılan araçların muhafaza altına alınacağı yerler,
c) Belirlenen yerlere hangi bölgelerdeki araçların götürülebileceği,
d) Yöredeki fiyat uygulamaları da dikkate alınarak çekme ücreti ile muhafaza altına alınacak yer için park veya bekleme ücretinin miktarı,
e) İl veya ilçenin özelliklerine göre diğer hususlar,
Tespit edilerek karara bağlanır.

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün park temizliği ile ilgili sorumluluk bölgelerinde görevlendirdiği  trafik polis memurlarının kaldırılmasına ve çekilmesine gerek gördüğü araçları memurun sorumluluğunda ve yakınında bulunan trafik vakfı çekicilerine yazılı emir vererek araçlar çekilmekte, yediemin olan otoparklara memurun talimatı doğrultusunda bırakılmaktadır. Memurun yazılı emri olmadan hiçbir araç kaldırılmaz.

  Son zamanlarda kendini İstanbul Trafik Vakfı çekicileri olarak tanıtan bazı sivil çekici araçları yolda kalan ,arıza yapan yada herhangi bir suretle çektiği araçlara abartılı ücretler yazmakta veya talep etmekte, vatandaşlarımız mağdur duruma düşürülmektedir ve vatandaşı ikna etmek için sahte belge göstermektedir. Bunlara itimat edilmemesi , tereddüt anında trafik vakfı çekiciler işletmesinin 24 saat açık olan
0(212) 275 24 00 - 0(212) 275 37 00 nolu telefonlara ihbarda bulunulması vatandaşlarımızın yararınadır.
 

   2015/5-1 Nolu UKOME kararı gereği araç çekme ücretleri aşağıdadır.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ

İŞİN ADI

 TARİFE
Araç çekme ücreti (Park Yasağı) 90,00 TL
Özel Taşıma (5 Km kadar) 100,00 TL
Km. Başına 5,00 TL
Fiyatlara KDV Dahildir.

ÇEKİLEN VEYA TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR İÇİN  OTOPARK ÜCRETLERİ

ARAÇ CİNSİ  TARİFE
Mopet, Mobilet,Motosiklet 5,00 TL
Otomobil 12,00 TL
Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı 12,00 TL
Kamyon, Otobüs, Römorklu Çekici 20,00 TL
Çekilen Araç 10,00 TL
Fiyatlara KDV Dahildir.

 

Trafikten men edilen ve  6. Ayda otoparktan alınmayan araçlar için 27.04.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5335 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

          MADDE 11. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

          EK MADDE 14. — Buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır. Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir.

 

 

Çekilen araçlarınızın hangi otoparkta olduğunu öğrenmek için

bize aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz.

 

0(212) 275 24 00 - 0(212) 275 37 00